Lastnik in upravljalec portala inZaposlitev.net je podjetje INDEKO, obratovanje spletnih portalov, Dejan Dramičanin s.p.

DEFINICIJA
Besede kot so ¨portal”, “mi”, “naši” se nanaša na portal inZaposlitev.net.
Izvajalec se nanaša na podjetje INDEKO.
“Uporabnik” se nanaša na iskalca zaposlitve, ki je lahko kdorkoli, ki želi najti delo oz. zaposlitev, beseda “uporabnik” se nanaša tako na registrirane, kot tudi na neregistrirane uporabnike portala.
“Naročnik” se nanaša na podjetje, organizacijo, drugo pravno ali fizično osebo, ki ponuja delo oz. zaposlitev in je naročnik storitev podjetja INDEKO.
Beseda “storitve” se nanaša na vse storitve, ki jih nudi portal inZaposlitev.net, in obsegajo:
– objavo zaposlitvenih oglasov na portalu inZaposlitev.net,
– selekcijo in arhiviranje prijav na zaposlitvene oglase,
– oglaševanje na spletnem portalu inZaposlitev.net.

Pogoji poslovanja določajo značilnosti uporabe portala inZaposlitev.net. Definirajo pogoje in značilnosti naročniško pogodbenega razmerja med naročnikom ter izvajalcem.

Portal inZaposlitev.net ponuja prostor za srečanje in objavlja oglase v skladu s cenikom in naročili.

Izvajalec ne opravlja dejavnosti študentskega servisa ali dejavnosti zagotavljanja dela drugemu uporabniku.

Objava vsebin na portalu je za uporabnike – iskalce dela ali zaposlitve brezplačno, medtem ko se objava oglasov in druge storitve za naročnike – delodajalce obračunajo po vsakokrat veljavnem ceniku portala inZaposlitev.net. Ker je inZaposlitev družbeno odgovorni portal je objava prostovoljnih del za neprofitne humanitarne organizacije po dogovoru brezplačna.

Pogoji poslovanja veljajo do preklica oziroma do izdaje novih pogojev. Ti veljajo takoj, ko so objavljeni na portalu inZaposlitev.net in zamenjajo stare.

UPORABA VSEBIN PORTALA inZaposlitev.net 

Imetnik spletne domene inZaposlitev.net je podjetje INDEKO. Uporabnik ali naročnik ne sme uporabljati imena inZaposlitev.net v kateri koli obliki in za kateri koli namen, razen če je uporaba izrecno dovoljena s Pogoji uporabe ali veljavno zakonodajo.

Vsebina portala inZaposlitev.net in deli teksta, grafike, slike logotipov, gumbov, multimedijske vsebine, programske opreme in izvorna koda so last podjetja ali naročnika in so avtorsko pravno zaščiteni kot individualna storitev oz. kot podatkovna zbirka.

Vsebine portala je dovoljeno uporabljati le za zasebne namene, če drugačen način uporabe ni posebej dovoljen ali je prepovedan s temi pravili poslovanja ali veljavno zakonodajo.

Prepovedani so prodaja ali nadgradnja portala, posnemanje in izvajanje dejavnosti, ki bi škodovale ugledu, delovanju in/ali uporabi portala in/ali izvajalca.

Prepovedana je kraja ali kopiranje baze podatkov delno ali v celoti, uporaba avtomatskih poizvedb ali drugih robotov, ki avtomatsko pridobivajo podatke s portala ali na drugačen način avtomatsko posegajo ali komunicirajo s portalom, razen za spletne iskalnike (universal search engines; iskalniki, ki iščejo in objavljajo povezave na vse spletne strani iz določenega geografskega področja in niso omejeni glede na vsebino, panogo, tipe datotek ali druge značilnosti) oz. če ni to izrecno dogovorjeno z izvajalcem.

Za vsako komercialno rabo portala je potreben predhoden dogovor z izvajalcem.

Izvajalec dovoljuje ogledovanje ter uporabo vsebin na portalu naročnikom ter uporabnikom, pri čemer pa le-ti ne smejo kršiti avtorskih pravic vsebin. Brez pisnega dovoljenja podjetja, avtorja ali pooblaščene osebe podjetja ali avtorja vsebin ni dovoljeno vsebin na portalu delno ali v celoti kopirati, razmnoževati, ponovno objavljati, spreminjati, nalagati, tiskati in razširjati, razen za osebno uporabo in uporabo, ki je izrecno dovoljena s posameznimi storitvami portala.

Avtor vsebin in izvajalec se bosta trudila za točnost, pravilnost, ažurnost ter koristnost vsebin portala, vendar nista odgovorna za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost. Avtorji ter izvajalec niso odgovorni za škodljive posledice uporabe vsebin portala.

DOSTOPNOST PORTALA inZaposlitev.net
Izvajalec si prizadeva, da bodo vsebine in storitve portala dostopne za uporabo vse dni na leto, 24 ur na dan, razen kadar gre za krajše ustavitve zaradi tehničnih razlogov.

Izvajalec si pridržuje pravico, da kadar koli, iz katerega koli razloga in za kakršno koli obdobje, brez predhodnega obvestila prekine delovanje portala, če meni, da je to potrebno. V primeru, da gre za daljše ustavitve ob večjih tehničnih posegih in vzdrževalnih delih (več kot 12 zaporednih ur), se izvajalec zavezuje, da bo o motnjah naročnike obvestil preko portala do tri dni pred začetkom del, če bo to le mogoče.

Zaradi varnostnih razlogov je čas vpisa podatkov v spletne obrazce omejen na 30 minut, po tem času se seja avtomatsko zaključi. Izvajalec poziva uporabnike in naročnike, da podatke shranjujejo pogosteje, da ne bi prišlo do izgube podatkov.

OBVEZNOSTI UPORABNIKOV PORTALA
Uporabnik lahko vsebino portala pregleduje brezplačno in brez registracije, medtem ko se mora za uporabo vseh funkcionalnosti portala in objavljanje vsebin na portalu registrirati.

Uporabniki portala se zavezujejo, da so vsi podatki, ki so jih vpisali na portalu, predvsem kontaktni podatki, podatki o izobrazbi, delovnih izkušnjah ipd. točni, in so odgovorni za njihovo verodostojnost.

Uporabnik ne sme objaviti kontaktnih podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja. Navajanje izmišljenih podatkov ter izdajanje za tretjo osebo oz. vpisovanje podatkov tretje osebe brez njenega dovoljenja je strogo prepovedano.

Življenjepisi, ki jih uporabniki objavijo na portalu morajo biti v slovenskem jeziku in vsebovati resnične podatke. Uporabnik, ki objavi življenjepis in izbere, da je ta viden naročnikom, daje dovoljenje in zahtevo za objavo njegovih vsebin na portalu. Na portalu so vidni le aktivni življenjepisi.

Uporabnik portala se tudi zavezuje, da možnosti prijave na zaposlitveni oglas ne bo zlorabljal v komercialne namene ali pošiljanje drugih obvestil, ki niso povezani z objavljenim razpisom za delovno mesto. V kolikor izvajalec ugotovi ali prejme pritožbo s strani naročnikov, da uporabnik zlorablja portal za pošiljanje nerelevantnih sporočil, bo uporabnika opozoril, če ta s kršenjem nadaljuje, pa mu bo izvajalec blokiral dostop.

Izvajalec ne odgovarja za netočne podatke iskalcev zaposlitev.

Izvajalec si pridržuje pravico, da uporabniku blokira dostop ali ga izbriše iz portala inZaposlitev.net, če ugotovi ali sumi, da je iskalec vpisal netočne podatke ali kako drugače krši pogoje uporabe.

Uporabniku so izrecno prepovedana tudi vsa naslednja dejanja, za katera se uporabnik zavezuje, da jih ne bo izvajal niti poskušal izvajati:
– uporaba storitve z namenom objavljanja ali propagiranja katere koli vsebine in/ali dejavnosti, ki je v nasprotju z veljavno zakonodajo in/ali javnim redom in moralo,
– uporaba storitve oziroma objava vsebin, ki niso v skladu z namenom portala,
– uporaba groženj, poniževalnega ali žaljivega načina izražanja v komunikaciji ter izražanja, ki bi lahko kršilo osebnostne pravice tretjih oseb, objavljanje neresničnih, nezakonitih, škodljivih, zavajajočih, spornih, moralno neprimernih ali žaljivih vsebin,
– izrabljanje storitve v komercialne, nelegalne ali kakršne koli druge namene od tistih, ki so določeni v teh pogojih uporabe, npr. zlasti objavljanje vsebin, ki tematsko ne sodijo na portal,
– distribuiranje avtorsko zaščitenih vsebin ali vsebin, ki so v lasti druge pravne ali fizične osebe,
kakršno koli poseganje ali poskus poseganja v programsko in/ali izvorno kodo storitve z namenom ali posledico spremeniti pogoje delovanja storitve; zlasti omogočiti uporabo storitve z drugega spletnega mesta ali dobiti dostop do podatkov o uporabnikih,
– kakršni koli poskus pridobiti, zbirati, uničevati, spreminjati in/ali shranjevati osebne podatke drugih uporabnikov in podatke, ki jih ti uporabniki vnesejo z namenom uporabe storitve.

Uporabnik je za vsako kršitev teh pogojev uporabe lahko tudi odškodninsko ali kazensko odgovoren.

OBVEZNOSTI NAROČNIKOV

Razmerje za uporabo vseh storitev portala razen plačljivih storitev se vzpostavi z vstopom naročnika v sistem (naročnik se elektronsko prijavi na portal in prejme e-obvestilo o vključitvi v sistem).

Razmerje za uporabo plačljivih storitev se sklene s potrditvijo cene storitve.

Zaposlitveni oglasi in druge vsebine, ki jih objavi naročnik na portalu, ne smejo kršiti veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in ne smejo biti v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom.

Vsebina se nanaša na besedilo oglasa, uporabljene grafične elemente, logotipe ipd.

Vsebina mora biti napisana v slovenskem jeziku, mora biti resnična in pravilna in ne sme biti nezakonita, zavajujoča, škodljiva, sporna, moralno neprimerna ali žaljiva. Naročnik se zavezuje, da ne bo objavljal oglasov, ki bi lahko prizadeli človekovo dostojanstvo, vzpodbujali rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti ter dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti okolja ali kulturne dediščine, žalili verska ali politična prepričanja ali škodili interesom uporabnikov portala.

Vsebina tudi ne sme kršiti pravic intelektualne lastnine in ne sme predstavljati nespoštljivega obnašanja nasproti drugim uporabnikom portala, naročnik zlasti ne sme oglaševati dela na črno.

Oblikovanje predstavitve podjetja naročnika, logotipa, oglasov in drugih vsebin lahko opravijo naročniki samostojno preko portala ali jih v njihovem imenu objavijo pooblaščeni sodelavci podjetja.

Naročnik prevzema odgovornost, da se bo ravnal po 28. členu (pravice neizbranega kandidata) in 46. členu (varstvo delavčevih osebnih podatkov) Zakona o delovnih razmerjih, ter da bo upošteval 21. člen (Rok hrambe osebnih podatkov) Zakona o varstvu osebnih podatkov, v zvezi s prijavami kandidatov na prosto delovno mesto, ki ga objavi naročnik.

Naročnik se zavezuje, da za vsako objavljeno prosto delovno mesto rok za prijavo ni krajši od 3 delovnih dni, kot je to zapisano v 25. členu Zakona o delovnih razmerjih.

Naročnik se obvezuje poravnati račun v roku, ki je določen na računu.

Zakupljene zaposlitvene oglase mora objaviti v roku 12 mesecev od nakupa oz. kakor je dogovorjeno z izvajalcem.

Naročnik je tudi dolžan hraniti vsa gesla, ki jih je prejel za uporabo portala, in jih ne sme posredovati nepooblaščeni osebi ali kakorkoli zlorabljati. Naročnik se zavezuje, da ne bo posredoval nepooblaščenim osebam s strani portala inZaposlitev.net kakršnihkoli vsebin portala oz. podatkov uporabnikov.

PRAVICA ZAVRNITVE ZAPOSLITVENEGA OGLASA ALI ŽIVLJENJEPISA
Izvajalec si pridržuje pravico, ne pa dolžnosti, zavrniti oz. umakniti celotno vsebino ali del vsebine zaposlitvenega oglasa ali življenjepisa, posebno v primeru, ko gre za kršenje veljavnega Zakona o oglaševanju ali/in je oglas v nasprotju z veljavnim Slovenskim oglaševalskim kodeksom oz. krši te pogoje poslovanja.
Izvajalec lahko izbriše vse zaposlitvene oglase, ki jih je objavil naročnik, ki je kršil pogoje uporabe in ne samo tiste oglase, ki so kršili te pogoje. V navedenem primeru izvajalec ni dolžan povrniti cene objave zaposlitvenega oglasa ali o tem obvestiti ali zaprositi za dovoljenje naročnika.

CENE STORITEV PORTALA
Cene storitev so objavljene v veljavnem ceniku na portalu.

Izvajalec naročniku izstavi račun za določeno število objav zaposlitvenih oglasov ali pa za paket storitev, kot je bilo dogovorjeno s naročnikom. Izvajalec izstavi račun naročniku predhodno in si pridržuje pravico, da mu blokira njegovo geslo, če naročnik ne poravna računa v navedenem roku ali/in krši splošne pogoje uporabe (predvsem glede objave oglasov).

ODGOVORNOST IZVAJALCA
Podjetje INDEKO ni odgovorno za:
– kakršnekoli okvare ali izgubo podatkov, ki so posledica napačne uporabe, tehnične neustreznosti programske ali strojne opreme ali neznanja in nespretnosti uporabnika oz. naročnika;
– morebitne poškodbe programske opreme ali računalniške opreme, s katero uporabniki ali naročniki dostopajo do portala;
– slabo delovanje ali nedelovanje portala zaradi motenj ali nedelovanja internetnega omrežja med uporabnikom in izvajalcem ali med naročnikom in izvajalcem;
– motnje delovanja portala, ki so posledica višje sile;
– morebitno škodo, ki bi nastala uporabniku oz. naročniku zaradi nezmožnosti uporabe portala, zaradi zaupanja v vsebino storitve portala, zaradi izgube podatkov ali zaradi drugih razlogov povezanih z delovanjem in dostopnostjo portala;
– vsebine, ki so objavljene na portalu, kjer gre za vsebine, ki jih na portal vnesejo uporabniki ali naročniki samostojno. Posledično podjetje ne prevzema odgovornosti za resničnost in zakonitost objavljenih vsebin, ki jih na portalu objavijo uporabniki ali naročniki;
– netočne podatke iskalcev zaposlitve, ki jih vpisujejo uporabniki na portal;
– netočne podatke, ki jih naročniki objavljajo na portalu;
– zagotovitev odzivnosti naročnikov ob prijavi na zaposlitvene oglase, ker je ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter internih postopkov zaposlovanja;
– zagotovitev odzivnosti uporabnikov na objavo zaposlitvenega oglasa, ker je ta odvisna od zahtev ter karakteristik prostega delovnega mesta ter uporabnikovih nastavitev obveščanja;
– pozno, pomanjkljivo dostavo ali nedostavo elektronskih sporočil ali sms sporočil,
– za škodljive posledice uporabe vsebin portala, za njihovo pravilnost, točnost, popolnost ali ažurnost.

Če je vsebina na portalu v nasprotju s temi pogoji poslovanja ali veljavno zakonodajo, lahko kdorkoli o tem obvesti podjetje INDEKO preko e-naslova info@inzaposlitev.net. Podjetje bo po preverjanju ustrezno ukrepalo in če bo treba, odstranilo sporne vsebine.

V povezavi s tem si izvajalec pridržuje pravico do izbrisa katere koli vsebine, če meni, da vsebina kot celota ali njen del ne ustreza tem pogojem uporabe ali krši oz. bi lahko predstavljala kršitev veljavne zakonodaje ali pravic tretjih oseb.

Prav tako si izvajalec pridržuje pravico, da iz istega razloga izbriše posameznega uporabnika oz. naročnika in mu onemogoči nadaljnjo uporabo portala.

Poleg tega si izvajalec pridržuje pravico, da prepreči ali umakne objavo vsebine naročnika, ki ni poravnal svojih obveznosti v zvezi s to ali kakšno drugo objavo na portalu.

Če je uporabnik plačal za objavo oglasa, ki je bil izbrisan v skladu s temi pogoji uporabe, nima pravice zahtevati vračila plačanega zneska.

PIŠKOTKI
Na spletnem mestu inZaposlitev.net uporabljamo različne vrste piškotkov. V vašem brskalniku so lahko shranjeni nekateri od piškotkov, opisanih na tej povezavi, ali vsi izmed naštetih. Piškotke si lahko ogledate in jih upravljate v brskalniku (to morda ni mogoče v brskalnikih za mobilne naprave).

KONČNE DOLOČBE
V primeru spora v zvezi z uporabo portala inZaposlitev.net, ki ga ne bi bilo mogoče rešiti sporazumno, je za sodno reševanje sporov zadolženo pristojno sodišče.

Izvajalec si pridržuje pravico, da lahko kadar koli spremeni te pogoje uporabe, če meni, da je to potrebno.

Spremenjeni pogoji uporabe veljajo od objave na spletni strani in se uporabljajo za posameznega uporabnika ali naročnika od njegovega sprejema teh novih pogojev.

Šteje se, da je uporabnik nove pogoje uporabe sprejel ob prvi uporabi portala inZaposlitev.net na podlagi spremenjenih pogojev.

Če imate kakršnakoli vprašanja glede pogojev poslovanja ali varovanja vaše zasebnosti ali če želite dodatna pojasnila, nam prosimo javite po elektronski pošti info@inzaposlitev.net. Potrudili se bomo, da vam bomo odgovorili v najkrajšem možnem času.